INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Inicio > Axentes de emprego > Ferramentas Técnicos

Recursos Tecnicos de Emprego

Emprendedores

 XERACIÓN DA IDEA

Test do emprendedor

Detrás de todo proxecto empresarial está o emprendedor que o quere levar a cabo. Aquí tes un cuestionario que che axudará a valorar as capacidades emprendedoras e empresariais.

 www.igape.es 


Autodiagnóstico do emprendedor

Test de características e actitudes para ser emprendedor.
 
O núcleo do sistema é un cuestionario de 25 preguntas pechadas, distribuídas en sete características do emprendedor(motivación, iniciativa e enerxía persoal, perfil psicolóxico, capacidade de relación, capacidade de análise, innovación e creatividade e propensión o risco).
 
Para realizar este autodiagnóstico vostede deberá rexistrarse, o que lle permitirá ir gardando as valoracións parciais que vaia obtendo e conseguir un informe impreso cos resultados finais.

 serviciosipyme.org 


Banco de proxectos empresariais

Esta ferramenta recolle máis de 125 ideas que se converteron en empresas. Cada ficha contén información sobre os aspectos máis importantes de cada unha delas.

www.bicgalicia.org 


Banco de ideas en desenvolvemento local

Aquí poderás atopar unha serie de proxectos ou accións de desenvolvemento local postos en marcha en diferentes zonas xeográficas, que constitúen exemplos de boas prácticas e que poden resultar de interese para aquelas entidades que queiran deseñar e poñer en marcha os seus propios proxectos.

www.maiv.org 


Oportunidades de negocio

Son unha colección de traballos estatísticos e de informe sobre sectores profesionais e actividades. Nestas guías poderás atopar datos do sector, estado de situación, evolución e previsións para o futuro. Afondando nunha actividade empresarial concreta disporás de información sobre os produtos ou servizos, políticas de prezos ou estratexias de promoción e venda. Constitúen unha ferramenta analítica de información sobre actividades empresariais.

www.bicgalicia.org 


Oportunidades de negocio en entorno locais 

Son unha serie de guías de actividade empresarial realizadas con información adaptada a realidade socioecónomica de cada territorio.

www.bicgalicia.org 


Bioemprende 

Este iniciativa ten entre os seus obxectivos difundir a cultura emprendedora nos campos da biotecnoloxía na Eurorrexión Galicia- Norte de Portugal.

www.bioemprende.eu 


MEMOFichas 

Compendio de información sobre: Constitución dunha empresa, formas xurídicas, contratos, protección de ideas, sistema fiscal e de financiamento, funcionamento da empresa, obrigas do empresario, proteccion de datos e lexislación laboral.

www.bicgalicia.org 


 AVALIACIÓN DA IDEA

Test de avalilación da idea

Este test permite, ao longo de 32 preguntas, analizar distintos aspectos para determinar o grao de desenvolvemento e viabilidade previa dunha idea de negocio.

 www.ildefe.es 


Informes de sectores

Aquí recóllense unha serie de informes que poden ser un apoio para potenciais emprendedores, e nos que hai información sobre a situación de diferentes sectores de actividade.

 www.atalayadelemprendedor.com 


   PLAN DE EMPRESA  

Ferramenta de viabilidade

Ferramenta sinxela de análise da viabilidade dos proxectos empresariais.

 www.ferrol.es 


Guía para a elaboración dun plan de negocio

Esta guía intenta dar resposta ás dúbidas máis comúns que ten un emprendedor á hora de elaborar o seu plan de empresa.

 guias.bicgalicia.es 


Guía para a elaboración do plan de empresa

Trátase dun documento interactivo que identifica, describe e analiza unha oportunidade de negocio e examina a súa viabilidade técnica, económica e financiera. O documento xerado servirá ademais de referencia para comprobar as desviacións que se produzan na marcha do proxecto.

 servicios.ipyme.org 


Modelos de plans de negocios

Pequena colección de modelos de plans de negocio destinada especialmente a emprendedores e a técnicos de apoio á creación de empresas. Cada un destes modelos desenvolve un proxecto empresarial de forma íntegra, amosando a análise da viabilidade técnica, comercial, financeira e económica.

www.bicgalicia.org 


Oportunidades de negocio

Trátase dunha colección de traballos estatísticos e de informe sobre sectores profesionais e actividades.

Para facilitar a realización do plan de empresa, ofrécese nas distintas guías unha análise económico-financeira de carácter orientativo que inclúe previsión de vendas, ingresos, investimentos e gastos que debe afrontar o emprendedor para poñer en marcha o seu negocio.

www.bicgalicia.org 


Oportunidades de negocio en entornos loais 

Esta ferramenta segue a mesma liña que as Guías de oportunidades de negocio, coa particularidade de que están adaptadas a entornos locais. Deste xeito, os datos que se tiveron en conta para facilitar a realización a análise económico financeira están tamén adaptados a un territorio concreto.

www.bicgalicia.org 


Viable 

Viable é unha ferramenta sinxela que axuda ao emprendedor na realización do plan económico financeiro.

www.bicgalicia.org 


Análise económica - financeira 

Esta ferramenta permite obter un plan financeiro a medida, presentado nunha folla de excel de forma sinxela. Preséntase como un cuestionario onde se poden cambiar as variables para comprobar cal sería o seu efecto na contabilidade no primeiro ano de vida.

www.womanemprende.org 


 POSTA EN MARCHA

MEMOFichas

Esta ferramenta resulta eficaz para o emprendedor que comeza a andadura da súa empresa. Existe varias memofichas conteñen información detallada de trámites de constitución da empresa segundo a forma xurídica, formas xurídicas, obrigas do empresario....

 www.bicgalicia.org 


Creación de empresas

Aquí poderás atopar as características das diferentes formas xurídicas que pode adoptar unha empresa para exercer a súa actividade, e tamén unha descrición dos trámites a realizar no proceso de constitución e posta en marcha dunha empresa, segundo a forma xurídica adoptada.

 www.ipyme.org 


Servizo de Apoio a Autónomos

O Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia S.A (Bic Galicia) ofrece o Servizo de Apoio a Autónomos, cuxa finalidade é satisfacer as necesidades deste colectivo en materia de información, asesoramento e capacitación, nos eidos xurídico, económico e de xestión dos seus negocios.

 www.autonomosgalicia.org 


Cooperativas

Esta ferramenta recolle información sobre o cooperativismo, contando cunha serie de servizos específicos como un centro de documentación e biblioteca ou un servizos de consultoría, entre outros.

 www.cooperativasdegalicia.com 


Sociedades laborais

Nesta páxina atoparás a información basica sobre as sociedades laborais: constitución e creación, normativa e lexislación, fiscalidade, estatísticas, etc.

 www.confesal.es 


Guía práctica do comercio

Esta guía pretende dar resposta ás preguntas maís habituais do sector do comercio e á normativa que o regula (apertura, etiquetado, saldos, promocións, venda ambulante...).

 www.comerciogalicia.com 


Portal Empresarial - Comunidade de Madrid

Nesta páxina do Instituto Madrileño de Desarrollo poderás encontrar información de interese para o empresario, xa sexa persoa física ou xurídica  e para o emprendedo.

 www.portalempresarialmadrid.org 


Buscador de convenios - autonómico

Buscador de convenios colectivos de ámbito autonómico.

 cgrl.xunta.es 


Buscador de convenios - estatal

Buscador de convenios de ámbito estatal.

cgrl.xunta.es 


 

Consolidación empresarial

Procedementos de calidade

Aquí poderás atopar unha serie de procedementos de calidade para a mellora da xestión nas micropemes. Os procedementos poden ser de tipo xeral, comúns a case todas as actividades empresariais, ou de tipo específico, propios dunha determinada actividade.

 www.bicgalicia.org 


   Sistemas de xestión: metodoloxía de boas prácticas

Están dispoñibles en formato CD dous modelos de sistemas de xestión (Reinxeñería de procesos e Sistemas de intelixencia comercial e competitiva), dirixidos ás empresas galegas, de xeito que sirvan como unha guía que facilite o deseño e implantación dos mesmos.

 www.igape.es


  Manuais prácticos das pemes

Os manuais prácticos das pemes ofrecen as pautas necesarias para que, empresarios e emprendedores, creen a súa propia análise en materias de xestión empresarial: marketing, internacionalización, innovación, novas tecnoloxías, etc.

 www.bicgalicia.org


  Buscador de feiras

Esta ferramenta permite facer unha busca das feiras e congresos que se realizan nos recintos feirais españois. A busca pódese facer polo nome do salón, polas datas de celebración, por sector, por cidade na que se celebra ou polo nome da institución feiral. Ademais hai tamén unha guía de proveedores feirais.

 www.afe.es


  MEMOFichas  

Nas Memofichas podes atopar información útil para o proceso de consolidación das empresas, como por exemplo tipos de contrato que se utilizan (compravenda, arrendamento, bancarios, de seguro...), ou información sobre a obrigatoriedade de establecer un sistema de protección de datos.

 www.bicgalicia.org


Financiamento

 Buscador de Axudas

Esta base de datos é un buscador de axudas de distintos organismos e entidades: Igape, Consellerias, Ministerios, etc. A procura pode realizarse por organismo ou por palabra. O resultado permite obter unha ficha resumo da axuda, a orde ou a lexislación correspondente e a súa vixencia. Permite ver o listaxe de axudas derogadas ou fora de prazo.

 www.igape.es 


  MEMOFichas

Esta ferramenta recolle un compendio sobre como e onde obter recursos financeiros.

 www.bicgalicia.org 


 Cálculo de préstamo

Coas seguintes ferramentas deseñadas para folla de cálculo poderas calcular un préstamo por distintos métodos.

 www.abcbolsa.com 


  Información sobre financiamento

Esta páxina recolle información sobre financiamento e trámites a seguir.

 www.atalayadelemprendedor.com 


  Insrumentos financeiros

Aquí podes atopar un conxunto de instrumentos que facilitan o acceso da peme aos recursos financeiros necesarios para o desenvolvemento dos seus proxectos de investimento (préstamo, renting, capital risco, factoring...). Ademais tes unha pequena explicación para coñecer en que consiste cada un deles.

 www.ipyme.org 


Internacionalización

O IGAPE lanza ExportGalicia como instrumento para apoiar a internacionalización das empresas

O Instituto Galego de Promoción Económica ven de lanzar exportgalicia.com, un novo portal web para dar apoio á internacionalización das empresas galegas, das asociacións de empresarios galegas e das asociacións de empresarios galegos no exterior.

 www.exportagalicia.com 


   Apoios do I GAPE á internacionalización

O IGAPE asiste aos empresarios nas diferentes fases do proceso: na análise da propia capacidade de internacionalización, na elaboración dos estudos de produtos e mercados, na superación das barreiras idiomáticas ou na exportación con seguridade.

 www.igape.es


  Autodiagnóstico para a peme

Este instrumento interactivo permite ás pequenas e medianas empresas obter un diagnóstico sobre a súa situación para iniciar a apertura cara o exterior (internacionalización).

 servicios.ipyme.org


  Buscador de estudos de mercado

A través desta base de datos o empresario/emprendedor pode dispoñer de información previa respecto a potenciais mercados exteriores, en aspectos como perfil do país, sector do produto a exportar, demanda interna, prezos, canles de comercialización, custos publicitarios, normativa tributaria e legal etc.

 tramitador.igape.es


  Oportunidades comerciais  

A través desta aplicación, o emprendedor ou empresario pode coñecer todas as oportunidades comerciais dispoñibles en terceiros países.

 tramitador.igape.es


  Rede mundial de empresarios e profesionais de orixe galega  

O IGAPE tamén mantén instrumentos como o portal web www.rede.galiciaexterior.es, co obxectivo de facilitar a cooperación, os negocios ou as alianzas entre os empresarios e profesionais galegos ou de orixe galega, á marxe de país ou continente onde se atopen.

 www.rede.galiciaexterior.es


  Oportunidades de negocio internacionais  

O Instituto Español de Comercio Exteriror (ICEX) ofrece a emprendedores e empresarios a posibilidade de dispoñer de información relativa a demandas de importadores, distribuídores ou usuarios finais estranxeiros; oportunidades de investimento e privatizacións; licitacións de obras, subministros e servizos en países industrializados e oportunidades de negocio con financiación multilateral.

 www.icex.es


  Interpretación telefónica

O IGAPE pon a disposicion das empresas galegas un servizo de interpretación telefónica para facilitar a comunicación co exterior sen a barreira dos idiomas.

 www.igape.es


Desenvolvemento Local

 DIAGNÓSTICO DO TERRITORIO

Indicadores para emprender Editar

Esta ferramenta é unha selección dos indicadores máis importantes para a toma de decisións empresariais (económicos, demográficos e sociais) e as tendencias, presentando a información a nivel municipal, provincial e autonómico.

 www.atalayadelemprendedor.com 

 


 

 Diagnósticos do territorio

Aquí poderás atopar unha serie de diagnósticos xerais da área de Vigo ou de concellos da mancomunidade da área intermunicipal de Vigo.

 www.maiv.org.com 

 


 BUSCADOR DE EMPRESAS / SOLO INDUSTRIAL

Empresas de Galicia

Este buscador permite localizar datos de empresas galegas a partir do seu nome comercial ou do sector ao que pertencen, por localidade ou provincia na que están situadas, ou pola marca dos seus produtos.

 www.empresasdegalicia.es


 Guía Ardán

Esta base de datos permite facer unha busca de empresas, segundo domicilio social, actividade ou variables económicas. Recolle basicamente as empresas que están constituídas baixo unha forma mercantil.

 wsr4-ardan.es 


 Guía de comercio

Buscador de comercios por provincia ou por actividade que desenvolve, e de asociacións comerciais.

 www.comerciodegalicia.com 


  BANCO DE IDEAS EN DESENVOLVEMENTO LOCAL

 

 Banco de proxectos empresariais

Esta ferramenta consiste nunha base de datos de ideas que se converteron en empresas. Cada unha das fichas conten información sobre os aspectos máis importantes: orixe da idea, investimento necesario, financiamento, perfil dos emprendedores, etc.

 www.bicgalicia.org 


 Banco de ideas en desenvolvemento local

Banco de accións de desenvolvemento local postas en marcha en diferentes zonas xeográficas, e que constitúen exemplos de boas prácticas. Pódese facer unha busca por tipo de actuación, ámbito xeográfico ou por sector que as promove.

 www.maiv.org.com 


 Informes de sectores

Aquí recóllense unha serie de informes que poden ser un apoio para potenciais emprendedores, e nos que hai información sobre a situación de diferentes sectores de actividade.

 www.atalayadelemprendedor.com 


 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ENTORNOS LOCAIS

 Oportunidades de negocio en entornos locais

Oportunidades de negocio adaptadas ao entornos locais, obtidas a partir de proxectos de detección de oportunidade.

 www.bicgalicia.org 


 

 

Emprego

Portal de Emprego

Este portal da Fundación Cultural da Estrada e unha ferramenta aberta de prestación de servicios  de información, formación e búsqueda de emprego.

http://emprego.aestrada.com


 CEGASAL  (Asociación Empresarial Galega de Centros Espciais de Emprego sen Ánimo de Lucro

Este portal presta servizos de bolsa de emprego, formación, normativa laboral, etc co obxectivo de formentar o emprego de calidade entre as persoas con discapacidade e entre persoas en situación ou risco de exclusion social .

http://www.cegasal.com


 

Biblioteca

  Organización inscritas no Rexistro de Entidades Area Discapacidades

Relación de entidades que operan a favor de persoas con discapacidade inscritas no Rexistro do Servizo de Inspección nas Areas de Servizos comunitarios e insclusión social (Xunta de Galicia).

A Coruña  |  Lugo  |  Ourense  |  Pontevedracións inscritas no Rexistro de Entidades Area Discapacidades


  Sociedades Cooperativas

Recompilación de normativa autonómica sobre sociedades cooperativas

 http://www.cooperativasdegalicia.com


 Prevención de riscos laborais 

Manual sobre a prevención de riscos laborais para pemes e autónomos.
 
http://www.cepyme.es


 Guía para a realización dun estudo de mercado 

Este manual ofrece las pautas que se deben seguir na elaboración dun estudo de mercado.
 
http://www.bicgalicia.org


 Guía para a realización dun estudo de mercado 

Este manual ofrece unha visión íntegra do marketing como concepto e como ferramenta de traballo na xestión diaria da empresa. Estrutúrase en dúas partes: unha teórica que explica en que consiste o marketing, e outra práctica que axuda a elaborar un plan de marketing.
 
http://www.bicgalicia.org


  Guía para a búsqueda de emprego 

Guía para a busca de emprego, partindo dunha estratexia propia, con axenda e usando as canles máis axeitadas.
 
http://www.redtrabaja.es


  Como atopar emprego

Guía práctica para a busca de emprego.
 
http://traballoxunta.es


  O papel dos viveiros de empresa en Galicia como axentes de promoción económica e xeración de emprego

O presente libro analiza que é un viveiro de empresa, a súa funcionalidade, obxectivos, vantaxes e limitacións, así como afonda nas características dos viveiros en Galicia, o perfil do emprendedor, e a contribución económica dos viveiros galegos como xeradores de empresas e creación de emprego.

O libro está editado pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e conta cos prólogos da Excma. Conselleira de Traballo, Dona Beatriz Mato Otero  e do Director Xeral de Promoción do Emprego, D. Andrés Hermida Trastoy.

Os autores do libro son os profesores D. Francisco Jesús Ferreiro Seoane  da Universidade de Santiago de Compostela e D. Alberto Vaquero García da Universidade de Vigo.
 
http://www.bicgalicia.org