INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Inicio > Autónomos > Manuais de Xestión

Manuais prácticos de xestión

Como aplicar o merchandising no establecemento

Presenta os beneficios e as características principais do merchandising, así como a forma de aplicalo e rentabilizalo nun pequeno establecemento comercial.

Como aplicar o merchandising no establecemento

Como elaborar un plan de marketing

Ofrece unha visión íntegra do marketing como concepto e como ferramenta de traballo na xestión diaria da empresa.

Como elaborar un plan de marketing

Anexo: Plan de marketing 2.0

Como realizar un estudio de mercado

Explica o proceso que se debe seguir na elaboración dun estudio de mercado, combinando a información teórica cun exemplo práctico.

Como realizar un estudio de mercado

Como utilizar internet para o meu negocio

Explica como empregar internet no negocio para mellorar a calidade do servizo e incrementar os beneficios.

Como utilizar Internet para o meu negocio

Anexo: Deseño e rendemento da Web

Innovación empresarial

Expón os procedementos habituais de xestión da innovación e a súa aplicación no funcionamento do negocio.

Innovación empresarial

Como valorar un proxecto de investimento

Presenta os métodos e ferramentas que permiten analizar un proxecto de investimento ou un novo negocio, en termos de rendibilidade.

Como valorar un proxecto de investimento

Como converter a miña empresa en exportadora

Recompila as pautas a seguir para a introdución dunha empresa na exportación. Preséntanse casos prácticos para facilitar a comprensión e aplicación dos conceptos teóricos.

Como converter a miña empresa en exportadora

Anexo: Incoterms 2010

Como xestionar as vendas

Expón unha serie de consellos para realizar unha correcta xestión da totalidade do proceso de venda na empresa: a dirección comercial, a estratexia comercial, o departamento de vendas, a xestión de clientes e técnicas de venda.

Como xestionar as vendas

Como elaborar o cadro de mando

Realiza unha aproximación ao concepto do cadro de mando integral e á importancia que pode ter para a empresa, definindo con exemplos cal é a súa aplicación práctica e como debe implantarse nunha organización.

Como elaborar o cadro de mando

Como elaborar o plan de comunicación

Recolle os principias ámbitos da comunicación dentro da empresa amosando as ferramentas e estratexias dispoñibles para a súa correcta xestión cara ao interior e o exterior da empresa.

Como elaborar o plan de comunicación

Anexo: Comunicación online: blog e microblog

Como xestionar a tesourería

Realiza unha aproximación ás tarefas do tesoureiro dunha empresa, principalmente referidas á previsión das saídas e entradas de fondos, así como á selección dos medios que permiten acadar o equilibrio da tesourería.

Como xestionar a tesourería

Como calcular custos e elaborar orzamentos

Axuda a comprender os distintos elementos que conforman o custo unitario total dos produtos ou servizos e a fixar prezos reais e adecuados ao mercado. Tamén dá pautas para a elaboración dun orzamento.

Como calcular custos e elaborar orzamentos

Como crear unha marca

Ofrece unha visión do que abarca hoxe unha marca a través dun esquema organizado e intuitivo de cales son os pasos que hai que seguir para construír unha marca poderosa.

Como crear unha marca

A reputación online

Comunicación e mercadotecnia 2.0

Este manual explica en qué consiste o entorno 2.0 e que cambios, oportunidades e retos supón para a xestión empresarial, especialmente na área da mercadotecnia.

Comunicación e mercadotecnia 2.0

Dirección estratéxica empresarial

Este manual é unha introdución ás cinco áreas básicas de xestión da empresa: Dirección estratéxica, Dirección de marketing e comercial, Dirección de operacións, Dirección de control e xestión.

Dirección estratéxica empresarial

Guía básica de financiamento

Describe os princiais instrumentos financeiros do mercado, mostrando as súas características básicas e o uso máis idóneo en función das necesidades de cada proxecto de investimento ou gasto.

Guía de financiamento

Diagnóstico financeiro da empresa

Ofrece unha metodoloxía e instrumentos de interpretación e análise da información económica e financeira da empresa.

Diagnóstico financeiro

Negociación bancaria

Mostra pautas para afrontar o proceso de negociacións, comentando que elementos valoran as entidades financeiras ao estudar as distintas operacións.

Negociación bancaria

Instrumentos financeiros para a internacionalización da empresa

Explica dun xeito sinxelo, os instrumentos financeiros máis empregados en operacións internacionais.

Instrumentos financeiros para a internacionalización

Conceptos xurídicos básicos

Expón os coñecementos básicos para que los empresarios y autónomos poidan coñecer e comprender os aspectos xurídicos que condicionan a xestión interna da empresa e as súas relacións cos traballadores.

Conceptos xurídicos básicos

Planificación e xestión dos recursos humanos

Contén elementos teóricos e prácticos que fan referencia á planificación e xestión do persoal na empresa, tendo en conta a aprendizaxe de técnicas de selección, motivación, administración e retribución do equipo humano que a integra.

Planificación e xestión de recursos humanos

Como presentar un proxecto en público

Unha presentación empresarial pode ter como finalidade persuadir á audiencia para que  financie un proxecto, compre un producto ou servizo, participe no proxecto...etc. Explicamos os elementos que forman parte dunha boa presentación: Medios,  fases e técnicas básicas.

Como presentar un proxecto en público